Tag: Om meditation

 

Om meditation

Det är fascinerande att se hur meditation har blivit alltmer accepterat i det västerländska samhället. Jag kommer ihåg när jag började meditera för fyrtio år sedan. Då var det något som ansågs mystiskt och märkligt. Idag vet de allra flesta att meditation har positiva effekter och det är något som stöttas och uppmuntras av många arbetsgivare.

Vad är meditation?

Ordet meditation kommer från latinets “meditare” som betyder att föras mot mitten, mot centrum. Det pekar på syftet med meditation. Att närma sig vårt centrum, vår inre balans och lugn eller mer korrekt som jag ser på det att känna igen vårt centrum, vårt naturliga tillstånd som alltid är här.

Hur mediterar man?

Det finns många olika meditationstekniker. Det kan vara fokus på ett mantra, en ljuslåga, visualiseringar. För mig är meditation idag att en kortare eller längre stund vara med det som är som det är. När jag inte fokuserar på tankarnas tolkningar av verkligheten utan bara låter den vara blir mitt lugn successivt uppenbart. Det betyder inte att sinnet är lugnt nödvändigtvis. Det betyder bara att jag drar min uppmärksamhet tillbaka från rörelsen till det som upplever rörelsen. Det som alltid är stilla. Att t ex inte följa sinnets impulser att avbryta utan bara lägga märke till det och sedan välja att för en gångs skull inte följa gamla mönster utan sitta kvar. Jag låter alla dessa impulser komma och gå, lägger märke till de olika sensationer som uppstår utan att fokusera på tankarna. Tankarna handlar alltid om framtiden eller det förflutna. Att meditera är att träna sig på att vara med det här ögonblicket. Med det som är just nu precis som det är.

Till en början kan det vara hjälpsamt att ha ett annat fokus än tankarna. T ex att vara uppmärksam på alla ljud inne i och runt om mig. Eller att göra en skanning av kroppen och dess olika sensationer. Att vara uppmärksam på andningen, hur luften rör sig i näsborrarna eller hur kroppen rör sig med andningen, är också en möjlighet. För en del blir andningen lite forcerad när de gör det och då kan man i stället välja ett av de andra alternativen. Att ha ett eller flera av dessa fokus är inget självändamål. De kan vara till stöd i början av meditationen för att bryta fokuset på tankarna. Därefter kan man bara låta allt vara. Så kanske det kommer en historia som fångar intresset och då kan jag gå tillbaka till att ha fokus i andningen, kroppen eller lyssnandet en liten stund.

Här berättar en buddistisk munk vackert om hur enkelt meditation kan vara:

Att integrera meditation i vardagen som ett sätt att förhålla sig till alla olika intryck är ett kraftfullt sätt att känna igen mitt naturliga tillstånd som öppenhet och lugn.

Vilka kan anledningarna vara till varför jag väljer att meditera?

Jag tror inte på meditation som ett sätt att uppnå något, att ha fokus på resultatet. Snarare kan motivationen vara resultatet av nyfikenhet, av en naturlig impuls att vilja bjuda in mer kontakt med mig själv. För de allra flesta är meditation dock inte bara njutning i början. Man kan möta stort motstånd, rastlöshet och alla möjliga upplevelser som man beskriver både som behagliga och obehagliga. Därför kan ett beslut vara nödvändigt. Att jag bestämmer mig för att meditera regelbundet under en längre tid. Och först därefter avgöra om jag vill fortsätta eller inte. Annars kommer sinnet att få mig att sluta direkt när de upplevelser dyker upp som jag inte vill ha. För mig är detta just en av de viktigaste värdena av att meditera. Att vänja mig av med att direkt lyssna på sinnets impulser om distraktion och att följa motstånd. I stället vänjer jag mig vid att inte fokusera på alla dessa olika budskap från “monkey mind” utan lär känna min egen förmåga att vara med alla upplevelser. För mig är det sann frihet. Att inte längre vara impulsstyrd, upplevelsestyrd. Inte förrän då kan jag upptäcka hur vilsamt det kan vara med alla olika intryck och upplevelser. Så småningom kommer perioder där upplevelsen mer handlar om expansion, öppenhet, stillhet. I stället för att du mediterar blir du mediterad.

De allra flesta börjar dock meditera för att de vill ha ett resultat. De vill kanske ha ett lugnare sinne, sova bättre, vara mer balanserad, kreativ m m.

Hur länge kan jag meditera och var?

Självklart finns det inga regler för detta. Att integrera meditation i vardagen kan innebära att jag ständigt har ett naturligt fokus i kroppen, andningen, öppenheten som allt rör sig i och som. I stället för att bara ha fokus på tankarnas idéer om det som sker. Ett meditativt förhållningssätt i och till livet helt enkelt. Att om och om igen byta fokus till det som alltid är det samma. Det som upplever i stället för de ständigt förändrade upplevelserna.

Och för många har det ett värde att varje dag sitta i tystnad och stillhet. Som meditationslärare har jag sett att det blir lättare för de allra flesta om man skapar en regelbunden vana. Att sitta vid ungefär samma tid varje dag gör att det blir av. Annars är det lätt att man säger till sig själv att jag gör det senare och det senare blir inte av.  Många väljer att börja dagen med en stunds meditation. Kanske 20 minuter, en halvtimme eller bara en kort stund. Det känns ofta skönt att börja dagen så. Samma sak på kvällen. Som ett sätt att städa upp efter dagen. Släppa taget om allt som har hänt och förbereda sig för sömn.

Att sitta med rak rygg stödjer vakenhet och fritt energiflöde.

Vad har meditation för effekter?

Idag är meditation väldigt välundersökt. Det finns mycket forskning som visar på regelbunden meditations positiva effekter. Meditatörers subjektiva upplevelser handlar ofta om ökad balans i tillvaron, mer kreativitet, ökad tillgång till min glädje och kraft, mer energi. Undersökningar har visat på förbättrat immunförsvar, förbättrad sömn, stärkt mental klarhet, bättre minne. Några av de områden där meditation har positiv påverkan och där ny forskning har kommit fram på sistone är:

. Förlängning av telomererna

De senaste åren har telomererna (de yttersta ändarna på våra kromosomer) kommit i forskningsfokus, eftersom det visat sig att återbildningen, förminskandet, av telomerer kan ha en viktig funktion  bl a inom åldrande och cancer. En nobelpristagare visade att man bl a genom meditation kan aktivera ett enzym som får telomererna att bli längre.

. Stärkning av hippocampus

En av de senaste studierna visar på att hippocampus stärks genom meditation; att kontakten mellan nervcellerna i hippocampus blir kraftigare. Hippocampus är involverat i minnesbildning och tar emot impulser från våra olika känsloorgan. När hippocampus stärks, stärks också vår förmåga att inte fastna i känslor, tolkningar av historier. Vi fungerar helt enkelt bättre. Dessutom bildas många nya celler just i hippocampus.

I den här videon från Nyhetsmorgon berättar professor Åsa Nilsonne om den nyaste forskningen och vad den innebär.

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=1219025

(Detta blogginlägg skrev jag i augusti 2016.)

Meditation

It is fascinating to see how meditation has become increasingly accepted in Western society. I remember when I started to meditate forty years ago. Then it was something that was considered mysterious and strange. Today most of us know that meditation has positive effects and it is something that is supported and encouraged by many employers.

What is meditation?

The word meditation comes from the Latin “meditare” which means to move towards the middle, towards the center. It points to the purpose of meditation. Approaching our center, our inner balance and peace, or more correctly as I see it to recognize our center, our natural state that is always here.

How to meditate?

There are many different meditation techniques. It may be focusing on a mantra, a candle flame, visualizations. For me today, meditation is – for a shorter or longer time – to be with what is as it is. When I do not focus on the thoughts, the interpretations of reality, rather simply let it be, the basic natural peacefulness will gradually be increasingly obvious. It does not mean that the mind necessarily is calm. It just means that I pull my attention back from the movements to what experiences the movements, the ever changing experiences. It is always still. To not follow the impulses of the mind to quit, rather just noticing it, and then choose to, for once, not follow old patterns, but stay with the meditation a bit longer. I let all these impulses come and go, notice the different sensations that occur without focusing on the thoughts. The thoughts are always about the future or the past. To meditate is to practice how to be with this moment. With what is now just as it is.

At first, it may be helpful to have a different focus than the thoughts. For example, to be alert to any sound within and around me. Or to do a scan of the body and its sensations. To be aware of my breathing, the air moving in the nostrils, or how the body moves with breathing, is also a possibility. For some. breathing can become a little forced when focusing on the breath and then you can instead choose one of the other options. Having one or more of the focus is no end in itself. They can be of support in the beginning of the meditation to break focus on the thoughts. Then you can just let it all be. So maybe there will be a story that captures my interest and then I can go back to focusing on the breath, body or listening a little while.

In this video, a Buddhist monk beautifully talks on how simple meditation can be:

Integrating meditation in everyday life as a way to relate to all the different impressions is a powerful way to recognize my natural state of openness and calm.

What could the reasons be why I would meditate?

I do not think of meditation as a way to achieve something, to have a focus on results. Rather, the motivation to be the result of curiosity, a natural impulse to want to invite more of being in touch with myself. For most people, meditation is not only enjoyment in the beginning. You can meet great resistance, restlessness and all sorts of experiences that you describe as both pleasant and unpleasant. Therefore, a decision may be necessary. To decide to meditate regularly for a certain period of time. And only then decide if I want to continue or not. Otherwise, the mind will tell me to stop immediately when the experience comes along that I do not want. For me, this is precisely one of the most important values of meditating. To get used to being aware of impulses of the mind for distraction and to monitor resistance. Awareness is the first step to conscious choices. Instead, I get used to not emphasizing all these different messages from the “monkey mind” in stead I get to know my own ability to be with all experiences. For me this is true freedom. To no longer be impulse-driven, experience-dependent. Only then can I discover how restful it can be with all the different impressions and experiences. And over time there may be silent periods where expansion and openness is the dominant experience. Instead of you meditating, you are being meditated.

The vast majority is starting to meditate because they want to have a result. They may want to have a calmer mind, better, sleep, being more balanced, creative, etc..

How long could I meditate and where?

Obviously there are no rules for this. Integrating meditation in everyday life may mean that I constantly have a natural focus in the body, the breath, the openness that everything moves in and as. Rather than just focusing on the thoughts, ideas about what is happening. A meditative approach to life. To again and again shift focus to that which is always the same. The experiencing itself rather than the constantly changing experiences.

And for many, it is valuable to sit every day for a while in silence and stillness. As a meditation teacher, I have seen that it is easier for most people if you create a regular habit. Sitting at about the same time each day makes it happen. Otherwise, it is easy to say to yourself that I´ll do it latter, and the latter is not of. Many people choose to start their day with a moment of meditation. Maybe 20 minutes, half an hour or just a short while. It often feels nice to start the day that way. Same thing in the evening. As a way to clean up after the day. Letting go of all that has happened and prepare for sleep.

To sit with a straight back supports wakeness and free energy flow.

What are some of the effects of meditation?

Today, meditation is very well researched. There is much research that shows the positive effects of meditating every day. Meditators subjective experiences are often of greater balance in life, more creativity, better access to joy and power, more energy. Studies have shown improved immune function, improved sleep, enhanced mental clarity, improved memory. Some of the areas where meditation has a positive impact and where new research has emerged lately is:

. Extension of telomeres

In recent years, the telomeres (the outermost ends of our chromosomes) come into research focus, as they proved to be regenerating, The telomeres could have a major role among others in aging and cancer. A Nobel laureate showed that, among other things through meditation can activate an enzyme that make telomeres longer.

. Strengthening the hippocampus

One of the latest studies show that the hippocampus is strengthened through meditation; the contact between nerve cells in the hippocampus becomes stronger. The hippocampus is involved in memory formation and receives impulses from our various sense organs. When the hippocampus strengthens, it strengthens our ability to not get caught up in our emotions, interpretations of stories, to experience more balance. We simply works better. Additionally, many new cells are formed in the right hippocampus.

(I wrote this post in August 2016.)