Tag: Att ta ansvar

 

Att ta ansvar

En viktig del av vårt naturliga ledarskap är förmågan att ta ansvar! D v s att svara an på ett relevant, klokt och öppet sätt i olika situationer som vi kan ställas inför.

När vi glömmer bort eller har tränats att inte känna igen vårt naturliga ledarskap är risken stor att vi reagerar i stället för agerar. De vi möter trycker på osynliga, kanske för oss omedvetna, knappar som får oss att handla på ett sätt som inte är önskvärt – varken ur vårt eget eller andras perspektiv. Oftast går detta rasande fort och efteråt kanske vi ångrar oss och lovar att inte göra så igen.

Genom att upprepat stärka vårt naturliga ledarskap märker vi att vi har förmåga att inte reagera på det som tidigare orsakade automatiska reaktioner. Vi kan vara avslappnade och lugna oavsett vilka situationer som dyker upp.

Vi stärker vårt naturliga ledarskap i vardagen genom att inte följa med i tolkande, analyserande och beskrivande tankar som skapar långa historier av det här ögonblicket. I stället låter vi allt vara som det är. Vi märker då att det finns något i oss som alltid är lugnt, klart och okej oavsett vad tankar och känslor säger. Genom att välja detta perspektiv mer och mer ser vi positiva resultat i vardagen. Resultat som motiverar oss att fortsätta att välja ett enkelt, kraftfullt och öppet sätt att vara med verkligheten i stället för att tro på tolkningar av verkligheten. Det är alltid snällare mot oss själva och andra.

 

Taking responsibility

An important part of our natural leadership is the ability to take responsibility! Ie to be able to respond in an appropriate, wise and open manner in different situations that we may face.

When we forget or have been trained to not recognize our natural leadership there is a great risk that we react instead of act. Those we meet may seem to press invisible, perhaps for us unknown, buttons that cause us to act in a way that is not desirable – either from our own or other people’s perspectives. Most often we act fast and furiously and afterwards maybe we regret our actions and promise not to do so again.

By repeatedly strengthening our natural leadership, we notice that we have the ability to not react to what previously caused automatic reactions. We can be relaxed and calm no matter what situations arise.

We strengthen our natural everyday leadership by not indulging in our interpretations, analyticak and descriptive thoughts that create long stories about this moment. Instead, we let everything be as it is. We notice that there is something in us that is always calm, clear and okay whatever thoughts and feelings may arise. By selecting this perspective, more and more we see positive results in everyday life. These results motivates us to continue to choose a simple, powerful and open way of being with reality instead of believing in interpretations of reality. It is always kinder to ourselves and others.