Naturligt Ledarskap

Kaukasisk förgätmigej

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Naturligt ledarskap.

Vi har alla erfarenhet av att livet upplevs enkelt, av att beslut är självklara och av en stor öppenhet där det verkar som om allting går av sig självt. Här är vi som bäst. Här mår vi som bäst oavsett vilka tankar och känslor som passerar revy. I denna öppenhet finns ett naturligt ledarskap som är självklart för alla människor. Vi har dock oftast lärt oss att tro på idéer och tankar om oss själva, om andra och om livet som skymmer detta uppenbara. För att kunna vara en bra ledare för andra, oavsett om det handlar om våra barn, vår relation, vår vänkrets eller vår arbetsplats behöver vi ha tillgång till detta naturliga ledarskap i och som oss själva.

Det är detta jag brinner för att förmedla. Jag älskar att dela med mig av mina egna erfarenheter i det här avseendet. Det gör jag genom föreläsningar, gruppträffar eller enskild handledning.

Jag ser fram emot att möta dig!

Varma hälsningar

 

Welcome to Natural Leadership.

We all have experiences where life is perceived to be simple, when decisions are self-evident and of great openness where it seems as if everything takes care of itself. This is where we are at our best. This is when we enjoy the most well-being regardless of what thoughts or feelings that pass by. In this openness there is a natural leadership that is obvious to everyone. However, we have usually learned to believe in ideas and thoughts about ourselves, about others and about life that obscure this obvious perspective. To be a great leader for others, whether it’s in regard to our children, our relationships, our friendships or our workplace, we need to have access to this natural leadership in and as ourselves. We can never be better leaders for others than we are to ourselves.

That is what I am passionate about communicating. I love to share you my own experience in this regard. I do that through lectures, group meetings or individual sessions.

I look forward to meeting you!

Warmly,

Eva